1. Home
  2. Rentederivaten
  3. Hoe verloopt de procedure?

Hoe verloopt de procedure?

Eerst gaat Kifid na of uw klacht in behandeling mag worden genomen. Het gaat uitsluitend om klachten tussen kleine mkb-bedrijven (tot 50 werknemers en een omzet/balanstotaal van minder dan 10 miljoen euro) en banken over rentederivaten. Kifid behandelt bovendien alleen klachten over een rentederivaat dat is afgesloten bij ING, ABN AMRO, Rabobank, SNS REAAL en Deutsche Bank in het kader van zakelijke kredietverlening en waarvan de looptijd op 1 april 2014 nog niet was geëindigd. Dit zijn de zes aangesloten banken of beleggingsondernemingen die de tijdelijke reglementen over geschillen-beslechting rentederivaten hebben onderschreven en de bindende werking ervan hebben aanvaard.

Verder neemt Kifid géén klachten in behandeling:

  • die u niet eerst heeft voorgelegd aan de betrokken bank of beleggingsonderneming, die de klacht vervolgens schriftelijk heeft afgehandeld;
  • die u later dan drie maanden na de reactie van de bank of beleggingsonderneming bij ons heeft ingediend (bijzondere omstandigheden daargelaten);
  • waarbij de hoofdsom van de vordering, exclusief vertragingsrente en kosten, meer dan € 1.000.000,- bedraagt,
  • die ook zijn voorgelegd aan een rechter of een andere geschilbeslechtende instantie,
  • die worden ingediend door een belangenvertegenwoordiger namens een groep ondernemers (collectieve actie),
  • die gaan over een onderwerp waarover al een minnelijke regeling is getroffen tussen de ondernemer en de betrokken bank of beleggingsonderneming,
  • indien u als ondernemer niet vooraf aangeeft dat u een uitspraak van Kifid als bindend zal aanvaarden.

 

Bemiddeling

Als wij uw klacht kunnen behandelen, dan gaat deze naar de bemiddelaar. Hij bekijkt of het lukt om te bemiddelen. De fase van bemiddeling eindigt als beide partijen een minnelijke regeling bereiken of als de zaak wordt doorverwezen naar de Geschillencommissie. Ook kan de bemiddelaar het dossier sluiten als de partijen onvoldoende meewerken.

De bemiddelaar (en later de Geschillencommissie) kunnen voorstellen om het geschil op te lossen via mediation. De heer mr. E.L.A. van Emden treedt op als bemiddelaar en is beschikbaar als commissielid.

 

Geschillencommissie

Als bemiddeling tevergeefs of onmogelijk blijkt, verwijst de bemiddelaar de klacht door naar de Geschillencommissie.

De Geschillencommissie doet een uitspraak over de klacht in de vorm van een bindend advies. Beide partijen moeten zich dus juridisch houden aan de uitspraak. De in het ongelijk gestelde partij betaalt de proceskosten van de ander.

 

Beroep

Zowel de ondernemer als de aangesloten bank of beleggingsonderneming kan tegen een uitspraak van de Geschillencommissie in beroep gaan bij de Commissie van Beroep. Ook de uitspraak van de Commissie van Beroep is bindend.

 

Publicatie van de uitspraak

Kifid publiceert de uitspraken van de Geschillencommissie en van de Commissie van Beroep anoniem. Zij stuurt een afschrift van iedere uitspraak aan de toezichthouder (AFM, DNB of ECB).

Wij geven graag antwoord op uw vragen!

Raadpleeg de lijst met veelgestelde vragen door consumenten en dienstverleners of neem contact op met ons via 070-333 8 999 - Op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur.